Location

 • Wakad
 • Baner
 • Pimple Saudagar
 • Balewadi
 • Hinjewadi
 • Bavdhan
 • Pashan/Sus
 • Ravet
 • Punawale
 • Kharadi
 • Mundwa/Keshav Nagar
 • Hadapsar

1 BHK

 • 35 Lac
 • 35 Lac
 • 37.5 Lac
 • 33 Lac
 • 28 Lac
 • 38 Lac
 • 38 Lac
 • 32 Lac
 • 32 Lac
 • 27 Lac
 • 31 Lac
 • 30 Lac

2 BHK

 • 50 Lac
 • 48 Lac
 • 54 Lac
 • 51 Lac
 • 45 Lac
 • 62 Lac
 • 52 Lac
 • 47 Lac
 • 42 Lac
 • 47 Lac
 • 40 Lac
 • 54 Lac

2.5/3 BHK

 • 69 Lac
 • 85 Lac
 • 85 Lac
 • 82 Lac
 • 75 Lac
 • 82 Lac
 • 78 Lac
 • 60 Lac
 • 66 Lac
 • 60 Lac
 • 65 Lac
 • 80 Lac